EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSlovakSpanish

Motýlí dom poskytuje / Butterfly house provides:

 

Motýlí dom je tu pre Vás pripravovaný už 30 rokov. Autor Motýlieho domu je zároveň tvorcom nového prúdu umenia a so svojím tímom sa nepretržite venuje výberu a tvoreniu umenia motivujúceho pestovanie nových osobných kvalít, praktickému uplatňovaniu nových vedeckých poznatkov, umožňujúcich zvyšovať tvorivosť a využívať vedomie na rozvíjanie ideálu krásy, mladosti a zdravia intelektuálných schopnosti (mužského / ženského) šarmu a hojného pránického vyživovania. Umenie predstavuje novodobý prostriedok, nový prúd pre dotváranie inšpirujúceho prostredia, bytu, pracoviska /obrazy, stoly, dvere, interiérové prvky/ pre doladenie interiéru a zároveň ako zdroj informácií a pocitov, umožňujúcich rozvíjať svoju tvorivosť, vnímať a používať svoje vedomie ako oslobodzujúcu, tvorivú nadstavbu mysle.

Rovnako už 30 rokov funguje osobitný tím s vlastnou komornou výrobou doplnkov výživy, zriadenou za účelom cenovej dostupnosti, nenávykovosti a ich vysokej účinnosti. Komorná výroba využíva plnohodnotné množstvá a kombinácie účinných látok z cca 200 prírodných extraktov a byliniek na efektívne odstránenie príčin zdravotných problémov, vyladenie kondície a mentálnych schopností spolu s uplatnením najnovších poznatkov klasickej a alternatívnej medicíny. Odborný tím úzko spolupracuje s profesionálnymi terapeutmi, výživovými poradcami a priebežne sa venuje objavovaniu noviniek alternatívej medicíny zvyšujúcich efekt (bioinformačné ošetrenie, tachyonizácia), ich certifikovaniu a zaradeniu do výroby.

 

Ako môžete využiť pobyt v Motýlom dome na svoje obohatenie? / How you can use your stay in Butterfly House?

 

-Informácie o aktivitách, možnostiach, novinkách a podujatiach v Bratislave

-Možnosť sprístupnenia videí, výnimočných prednášok, hudby pre Váš smartfón /na recepcii/

-Mapy, taxi služby, zaujímavé miesta Bratislavy, autobusové, vlakové, lodné spojenia

-Využitie doplnkov výživy a ich účinných látok

-Skúsenosti s odstraňovaním príčin zdravotných problémov a zvýšenie kondície, imunity,

– K dispozícií novinky pre krásu a zdravie : Výber účinných kombinácií 100 prírodných látok využívajúcich klasickú aj alternatívnu medicínu, orientované na maximálnu účinnosť, bez návykovosti pri minimálnej cene.

– Vedecké články, vybrané vône, ich vplyv na vedomie, knihy na rozvoj osobnosti, hudba, obrazy, filmy na tvorbu prostredia

-Obrazy, dvere a interiérové prvky ako obrazy na vyladenie interiéru a Feng-shui

– Možnosť namodelovania inšpirujúceho prostredia bytu, pracoviska pre aktívne pestovanie pozoruhodných vlastností a rozvíjanie zmyslu pre krásu a osobné šťastie.

-Získanie poznatkov a skúseností s používaním vedomia (jeho činnosti na kvantovej úrovni) ako najsilnejšieho nástroja pre utváranie budúcnosti pre rozvoj intelektuálnych vlastností.___

Zdieľanie informácií o aktivitách v Motýlom dome a v meste možno nastaviť už pri rezervácii pobytu na Vašu e-mailovú adresu.

The butterfly house is here 30 years ago. The author of the Butterfly House is also the creator of a new stream of art and with his team he constantly focuses on the selection and creation of art motivating the cultivation of new personal qualities the practical application of new scientific knowledge, enabling creativity to grow and use consciousness to develop the ideal, beauty, youth and health of intellectual abilities (male / female) charm and abundant pranic nourishment. Art is a modern means, a new stream for creating an inspiring environment, flat, workplace / paintings, tables, doors, interior elements / to fine-tune the interior as well as a source of information and feelings, enabling them to develop their creativity, to perceive and use their consciousness as a liberating, creative superstructure of the mind.

Likewise, for 30 years, a special team with its own virgin food production has been operating, established for the purpose of affordability, dignity and high efficiency. Chamber production utilizes full amounts and combinations of active ingredients from about 200 natural extracts and herbs to effectively eliminate the causes of health problems, conditioning fitness and mental abilities together with the latest knowledge of classic and alternative medicine. The professional team works closely with professional therapists, nutrition advisors and is continuously devoted to discovering the novelties of alternative medicine (bioinformation treatment, tachyonization) their certification and inclusion in production.

– Information about activities, opportunities, news and events in Bratislava

– The ability to access videos, exceptional lectures, music for your smartphone / at the reception /

– Maps, taxi services, interesting places in Bratislava, bus, train, boat connections

– Use of nutritional supplements and their active substances

– Experience with eliminating the causes of health problems and increasing fitness, immunity,

– Available news for beauty and health: Choice of effective combinations of 100 natural substances using both classical and alternative medicine, oriented to maximum efficiency, free of addiction at the minimum price.

-Scientific articles, scents and their effect to human subconscious, books on personality development, Music + Movies to create an environment,

-Pictures a doors to the functionalist Interior equipment according to Feng-shui

-For the modeling of your homes, place for an active cultivation remarkable features and developing sense for beauty and personal happiness.

-Getting knowledge and experience with the use of consciousness (his activities at the quantum level) as the most powerful tool creating a new future for sharply evolving intellectual properties, quality, meaning and the value of life.

 

BONUS:

Wifi password: hotelgaleria, Phone: +421/ 917 632 452, Zvonenie GSM Staff NONSTOP: +421/ 948 185 233,

-TOP Taxi servis ( komunication at english l.),HOP IN taxi: www.hopintaxi.com, GREEN TAXI: 0905 660 660, EASY TAXI: 0918 555 555

-50% zľava na ktorýkoľvek doplnok výživy./ Take advantage of 50% discount on any supplement.

-Možnosť zapožičania kníh podľa vlastného výberu/ Possibility of renting books of their choice.

-Možnosť zapožičania bicyklov./ Possibility of renting a bike.

-Možnosť namaľovať si vlastný obraz./ Take the opportunity to paint your own picture.

-Raňajky si môžete objednať na tel.čísle/ Breakfast can be ordered by calling: 6,00€/ person.

Zdieľanie informácií o aktivitách v Motýlom dome a v meste možno nastaviť už pri rezervácii pobytu na Vašu e-mailovú adresu./ Sharing activity information in Butterfly House and the city can be set up when booking stay to your e-mail address.