EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSlovakSpanish

HLAVNÉ TÉMY

Hlavné témy a okruhy tém, o ktoré sa opiera štúdium.

Hlavné oblasti, v ktorých nadobudnete nové informácie a skúsenosti hodnotné pre Váš život.

 

 

 TÉMA Č. 1

Používanie pránickej výživy na zvýšenie duševnej energie a výživu tela.

Porozumenie princípu komplexného vyživovania tela a doplňovaniu energie pre tvorivé mentálne činnosti priebežne zásobované duševnou energiou – pránou, a tiež dobrými emóciami z plného objaveného života, dobrými pocitmi z umenia, z tvorenia lásky a nového poznávania.

Táto téma zahŕňa:

prana (1)

  • vyskúšanie si tejto komplexnej výživy ako náhrady jedla na jeden a viac dní. Je to jednoduchý spôsob na odstraňovanie príčin zdravotných problémov, očistu tela prebudenie tvorivého vedomia za asistencie výrazného pocitu blaženosti.
  • osvojenie si princípov používania cenných podnetov: svalovej záťaže, pocitu hladu, zníženej hladine duševnej energie na spúšťania procesu komplexného pránickeho vyživovania voľnou energiou.
  • vedome používanie duševnej energie, prány, pri každodenných činnostiach, aktivovanie procesu naplňovania, nasycovania sa duševnou energiou- pránou. Správny spôsob uskutočňovania činnosti, vytváranie živej zložky vedomia, ktorá sa v priestore tejto činnosti stará o zdokonaľovanie našich vlastností. Spájanie týchto zložiek so zložkami podrobných činností, vykonávaných kdekoľvek bez väzby s časom, a ich ponechávanie ako živý proces v samostatnom aktívnom stave tvorenia umožňujúce ich úspešnejšie vykonávanie a nasycovanie pránou.
  • skvalitnenie a skrátenie spánku
  • zlepšenie intuície činnosti mysle, pamäte

 

TÉMA Č. 2

Porozumenie princípom kvantovej fyziky a jej súvislostiam s tvorivým vedomím na utváranie novej reality, nových vlastností, funkcií buniek, kvality zdravia a osobných kvalít:

01 Consciousness, Resonance, Paranormal

  • osvojenie si princípov vedomého vytvárania novej reality.
  • osvojenie si princípov pôsobenia umenia a jeho výberu na pozitívne formovanie nových vlastností (k dispozícii je ako pomôcka priebežne aktualizovaný výber umeleckých diel, vybrané sekvencie z: filmov , románov, výtvarného umenia, hudby, mantrických piesní.
  • vytvorenie osobnej charizmy, príťažlivosti a šarmu.
  • používanie abstraktného jazyka, stavov, pocitov nálad, kvality vytvoreného existovania, prostredníctvom umenia a vedy, ktoré je dôležité pre dotváranie osobnosti.
  • prechod z obvykle dominantnej ľavej hemisféry (logické fakty) na život pri dominujúcej pravej hemisfére, čo predstavuje bohatší svet stavov, dobrých pocitov a neohraničených možností pre pestovanie osobných kvalít, intuitívne vnímanie, asertivita, porozumenie ľudom a dejom v okolí.

 

TÉMA Č. 3

Osvojenie si novej hierarchie jednotlivých zložiek Ja.

images

  • vyskúšanie si dominantného postavenia tvorivého vedomia pri formovaní novej reality, novej kvality života. Používanie poznania, harmónie- súladu (lásky), ušľachtilej voľnej energie priestoru neustále dotváranej procesmi vývoja prebiehajúcimi v rámci celku.
  • dominantné používanie tvorivého vedomia spojeného s celkom na utváranie novej kvality života.
  • utváranie zložky Ja-elementu života na zásobovanie energiou, ktorej neoddeliteľnou riadiacou zložkou je láska- súlad harmónia a múdrosť priebežne utváraná vývojovým procesom celku. Tento element života sa podobne ako tlkot srdca automaticky stará o prirodzene prúdenie inteligentnej harmonizujúcej formy energie do všetkých realizovaných mentálnych aj fyzických činností ( tvorivá mentálna práca, pránická vyžíva buniek a ich premien v súlade s ideálom harmónie – lásky , múdrosti – poznania umožňujúceho správny vývoj, vstup do novej reality zdravia krásy a mladosti.
  • vytváranie a preberanie nových zložiek nášho Ja – samostatných elementov života pre nové druhy činností: pre automatické nasycovanie organizmu pránou -duševnou energiou, premietanie ideálu lásky( harmónie a súladu) krásy a mladosti do buniek a ďalšie osobné kvality.
  • preberanie podnetov prednostne pravou hemisférou a následne ich spracovávanie v ľavej hemisfére logické časti mysle. Používanie mysle tvorivým vedomím ako usilovného služobníka. Zrušenie potreby bojovať s myšlienkami a obmedzovať tak zbytočne rozvoj jej prirodzených funkcií. Preberať a spracovávať intuitívne podnety z pravej hemisféry a zmyslov.
  • prebudenie prirodzenej potreby zmyslu plného života a priebežného rastu.
  • používanie intuície, jej spontánnej účasti pri všetkých bežných činnostiach (intuitívne hry pre dvojice. Využívajú sa aj ako podpora pri výbere chýbajúcich prírodných látok v organizme, rastlinných extraktov, minerálov, vitamínov…)
  • osvojenie si princípov zaznamenávania a čítania novovytváranych zložiek Ja, novo vytváranej reality (nových vlastnosti, novej kvality života a funkcionality buniek). Cielene vytváranej reality na úrovni kvantového vedomia, jej zaznamenávanie na hmotu a spätné čítanie.
  • využívanie vôní ako motivačného a inšpirujúceho prostriedku (vône, parfémy a silice môžete získať aj priamo v Motýľom dome pre vlastnú spotrebu, napr. na vyladenie bytu, kancelárie. Sú rozlievané podľa potreby do menších nádob za nízke ceny).
  • osvojenie si schopnosti výberu pozitívne pôsobiacich umeleckých diel, ktoré podporujú tvorivé kvantové vedomie, prehlbovanie jednoty s celkom, utváranie novej kvality života.
  • zoznámenie sa a princípom pôsobenia, vytvárania a požívania moci slov. Správne usporiadanie slov tak, aby vyjadrovali princípy fungovania kvantového vedomia a smerovali ho.
  • princípy, funkcie a praktické používanie kvantového vedomia, tvorenie predstáv a ich materializovanie na vytváranie novej reality a funkcionality buniek, ich pránickeho vyživovania spojeného s ideálmi lásky , múdrosti, krásy, zdravia a mladosti v jednote s celkom.
  • pôsobenie mantier, spievanie, kombinácie slov na hudobnom pozadí. (Vyjadrujú princíp tvorivého kvantového vedomia a aktivujú ho).
  • spúšťanie procesov premien na intelektuálnej a fyzickej úrovni k prechodu zo spôsobu života v dualite do nového spôsobu života v jednote s celkom (prechod z množstva rozporov do nezvyčajne elegantných často až príjemne vzrušujúcich riešení)

 

ĎALŠIE TÉMY

 • ako sa stať sám pre seba guruom – učiteľom, autorom a realizátorom ideálu zdravia, krásy a osobných kvalít.
 • naučiť sa používať smrť na zmazanie všetkých negatívnych vzorcov správania, tráum, strachu a pamäte na úrovni emócii a buniek obsahujúcej informácie o chronických chorobách a všetkého čo nás pripravuje o dobrý pocit.
 • utváranie novej reality ideálu krásy, mladosti a pránického vyživovania organizmu na úrovni vedomia a jej prirodzené realizovanie sa na úrovni buniek.
 • odstraňovanie príčin chronických zdravotných problémov: alergia astma, diabetes, migrény, chrbtica a pod., kde sa aj samotný problém stáva hodnotným a silným motívom na vytvorenie nových schopností byť zdravý, a naučiť sa tvoriť si svoj ideál krásy a zdravia
 • výber za asistencie poradcu optimálnej osobnej kombinácie bioinformačne ošetrených rastlinných extraktov, minerálov, vitamínov a enzýmov podľa osobnej dispozície a potreby pre podporu mentálnych schopností, pestovanie zdravia, krásy, postavy, vitality, imunity, optimálnej činnosti mysle a pamäte… , správnej činnosti pravej mozgovej hemisféry a prepojenia medzi pravou a ľavou hemisférou. (Súčasťou projektu Motýlieho domu je aj výroba 100 najdôležitejších kombinácii rastlinných extraktov, enzýmov, minerálov vychádzajúca z viac než 20 ročnej tradície spolu so zozbieranými skúsenosťami terapeutov zameraných na aktívne pestovanie zdravia, krásy a omladzovania vďaka čomu je možné vhodné kombinácie získať za nízke ceny.)

 

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ