Doplnky výživy

Komplexný postup pri používaní prostriedkov Tachyonnatur pre rozvíjanie osobnostných kvalít, zdravia, krásy a mladosti.

Prostriedky Tachyon zahŕňajú kvantový genetický kód sebaidentifikovania s ideálmi lásky múdrosti krásy a šťastných riešení celku. Používaniu inteligentných foriem života priebežne integrujúcich ideály osobnostných kvalít, krásy mladosti a zdravia na správnu funkciu tela, rozvíjanie osobnostných kvalít používanie individuálneho vedomia na kvantovej úrovni . A na zaujatie Jednoty s vedomím celku. Slúžia pri zaujatí vedomej tvorivej existencie, spontánnom získavaní skúseností, pri tvorení a materializovaní svojej reality v hmote používaní prostriedkov a energie celku, podporovaný celkom.

Kvantové previazanie s ideálom integrujúcim osobnostné kvality:

  • vďačné originálne tvorenie ideálu lásky, zdravia, krásy, pránického vyživovania a vedomé vnímanie šťastných riešení
  • používanie vedomia na kvantovej úrovni k tvoreniu svojej reality
  • komplexné uplatňovanie všetkých zmyslov, používanie pozitívne pôsobiacich emócií
  • vďačné prijímanie a rozvíjanie foriem života zjednocujúcich existovanie v individuálnom tvorením celku a materializovanie ideálov zjednocujúcich pôsobenie prírody (prírodných látok) a tvorivého vedomia človeka ako jej vrcholného zástupcu vo vzťahoch k celku

Všetky prostriedky Tachyon využívajú kvantovú previazanosť, kvantové genetické kódy foriem života zameraných na prijímanie a rozvíjanie ideálu osobnostných kvalít, zdravia, krásy a mladosti v jednote s harmonickým vývojom celku – universa. Vďaka kvantovej previazanosti sa do kvality existencie premieta polarita v podobe predstáv mužov a žien o vnútornej a telesnej kráse, duševnej kráse, mladosti a kondícii. Stúpa tak polarita a akčnosť vzájomného seba pestovania, nahradenie udalostí starnutia udalosťami z cestovania k ideálom osobnostných kvalít, krásy, mladosti a zdravia nezávisle na kalendárnom veku. Postup: Seba identifikovanie, sebauvedomenie vo vzťahu k celku, ukážka:

Som slobodné tvorivé vedomie celku, som energia celku, vzhliadam sa v cestovaní kvantovými skokmi po harmonických formách života, ich rozvíjaní a materializovaní, žijem a rozvíjam lásku, poznanie, krásu, šťastné riešenia všetkými prostriedkami celku všetkou energiou celku v súznení s celkom. ČO TU A TERAZ ROBÍM: vzhliadam sa v prijímaní, rozvíjaní, používaní zušľachťujúcich foriem života, multidimenzionálnych zložiek mojej osobnosti: Forma životavďačne prijímajúca rozvíjajúca materializujúca a žijúca ideál osobnostných kvalít, krásy, mladosti, zdravia a pranického vyživovania. Forma životavďačne prijímajúca, rozvíjajúca ideál prúdenia energie slnka, planéty, voľnej energie univerza jej žitie a používanie na materializovanie ideálov a pri všetkých aktivitách ako základný prostriedok tvorenia reality (vylúčenie, elimináciu invazívnych foriem života, vírusy – coronavirus, patogénne baktérie parazitov, vylúčenie invazívnych ľudí a foriem života poškodzujúcich prírodu, obmedzujúcich základné právo na slobodný rozvoj). Forma života – manažér existencie prehlbovanie Jednoty s celkom a intuitívne vzhliadanie sa vo forme života univerza otvárajúcich priestor pre tvorenie našej vlastnej originálnej reality, používanie prostriedkov a energie celku, s vďakou prijímajúca a rozvíjajúca kvality všetkých manažérov sveta pre tvorenie ideálnej reality existovania v najvyšších uskutočnených ideáloch, ich používanie pri utváraní osobnostných kvalít, materializovanie ideálov zdravia, krásy uskutočňovaných v činoch v každom okamihu prítomnosti. Odloženie časovej slučky točenie sa v rovnakých chybách. Použitie jednotlivých prostriedkov Tachyon na vytvorenie vhodných podmienok. Používanie zmyslov a vnemov: Prostriedky na zmenu prostredia pre unášanie k ideálnym stavom a kvalitám vedomia (obrazy, interiérové prvky fixujúce v prostredí rozmer radosti, lásky, energie, kvantovo previazané na ideál celku, uprednostňujú prúdenie pozitívnych emócií, spomienok a myšlienkových vzorov pre existenciu na úrovni vedomia celku v prítomnosti).

Komplexné riešenie na odvrátenie klimatickej katastrofy a elimináciu pandémii, invazívnych foriem života.

Využitie ako skvelej príležitosti na rozvinutie individuálneho tvorivého potenciálu osobnostných kvalít, kvality zdravia a schopnosti tvoriť svoju šťastnú realitu. Uviesť do praxe nové technologické riešenie na presunutie dopravy do vzduchu. Autor, keďže je profesijne zameraný na kvantovú fyziku, mikroelektroniku a umenie podporujúce tvorivý život sa aktívne venuje šťastným riešeniam v podobe novej technológie na odvrátenie klimatickej katastrofy, rychle a nenákladné presunutie dopravy do vzduchu s minimálnou energetickou náročnosťou a podstatnému zníženiu nákladov na budovanie a udržiavanie infraštrukturálnych projektov na globálnej úrovni, čo vyústilo do patentovej prihlášky na 6-miestny dron s rýchlosťou letu 600 km prechodom do kĺzavého letu k pohonu. Využíva nové riešenie 3D motorgenerátorov. Ide o globálne využiteľný predmet novej generácie, ktorý užívateľovi otvára možnosť vzdelávať sa v používaní svojho vedomia vedomého zámeru v súlade s pozitívnymi vývojovými zákonmi univerza.

Tento dron pre osobnú a nákladnú dopravu je už jedným z predmetov novej generácie, kde jeho užívateľ svojím vedomím zámerom a stavom svojho vedomia, úrovňou jeho harmónie ovplyvňuje správanie kvantových častíc v prospech podstatného zlepšenia užitočných vlastností dronu, kde práve kvantové častice sú určujúce pre tvorbu, čas natočenia elektro magnetických dipólov a spotrebu energie vďaka tejto novej generácii úžitných predmetov reflektujúcich harmonizujúcu aktivitu, čím dochádza podstatnou mierou k ovplyvňovaniu spotreby energie.Vtedy na vytvorenie a natočenie dipólov časti stačí len krátky elektromagnetický pulz a na ich udržiavanie v pozíciách energeticky nenáročné elektrické pole. Spoločným pre celý tento nový prúd v sebapoznávaní prostredníctvom živého umenia žitia na cestách k ideálom je používanie toho najlepšieho, zo všetkých foriem života je ich cela armáda, na všetkých úrovniach, ktoré nás obklopujú a podporujú pri tvorivom zušľachťovaní seba a svojho okolia.

Výsledky ich tvorivej aktivity v prírode je neustále tvorenie množstva nových účinnejších látok, vylučujúcich až eliminujúcich invazívne formy života, obmedzujúce v podobe nových extraktov prírodných látok, vďaka pokroku vo farmácii technikách cielenej extrakcie a skladania umožňujú premeniť problémy na príležitosti. Pre tvorenie nových osobnostných kvalít a schopnosti tvoriť svoju realitu krásy, zdravia…

Preto autor pred 40 rokmi spojil tento nový prúd živého umenia s aktivitou vyspelých foriem života v prírode pri jej ochrane pred invazívnymi formami života, ktoré zároveň chránia aj človeka ako jej súčasť pri vytváraní pohodového prostredia pri jeho úsilí tvoriť svojich šťastnú realitu pre seba a svet okolo seba.

Súčasťou sa tak stalo priebežné vyberanie najpozoruhodnejších látok, vylučujúcich invazívne druhy života podporované vyspelými formami života celku pri rozvíjaní telesnej a duševnej kondícii schopnosti tvoriť seba, svoje harmonické okolie. Pri tomto novom prúde živého umenia sú nové kvality bytia umelcami priebežne zaznamenávané formou kvantového genetického kódu pomocou kvantovej previazanosti do štruktúry prírodných látok, a tým prispievajú k synergii prírody a užívateľa umenia na úrovni poslednej bunky tela. Aj inšpirácie pre prirodzené tvorivé používanie vedomia. V súčasnosti je tento kvantový genetický kód zachytávajúci kvality existencie zaznamenaný zhruba na 100 kombináciách prírodných látok, je súčasťou tejto putovnej výstavy nového prúdu živého umenia a je k dispozícii všetkým producentom a umelcom zameraný na vylúčenie inovatívnych foriem života ako sú vírusy koronavírusu, baktérie, parazity – negatívne pôsobiace myšlienky a emócie bezplatne. Texty z príbehov tvorenia ideálov zapisované na nové prírodné látky v synergii s vyspelými formami života z prírody zaznamenávané kvantovým genetickým kódom pre tvorbu vlastnej reality ideálov prirodzenie spája potrebu autorov a užívateľov umenia cestovať k nim spoločne v prítomnosti bez čakania.

Nastavením svojho vedomia vďaka energie informačnému obsahu zaznamenanému na kvantovej úrovni na prírodné látky ako na nosič informácie, spustíme vo svojom fyzickom a mentálnom bytí prirodzený proces tvorenia svojej novej šťastnej reality.

Prírodné látky a priebežné pôsobenie vyspelých foriem života na rozvoj inšpirovaný nevyhnutnosťou vylučovať invazívne formy života ohrozujúce biosféru a človek ako jeho najvyššia formu. Autor výstavy sa v priebehu posledných 40 rokov aktívne zaoberal kombináciou prírodných látok a využívaniu kvantovej informačnej previazanosti na zaznamenávanie nových šťastných príbehov života na tento komplex prírodných látok ako na papier, ktorého si bunky nášho tela môžu prevziať živé harmonické formy existovania na seba zušľachťovanie podporené biochemickým pôsobením prírodných látok, vďaka kvantovému previazaniu používať ideály osobnostných kvalít zdravia a krásy.

RIEŠENIE PRE DEFINITÍVNE UKONČENIE PANDÉMIE

Definitívne riešenie Covid-u 19 a podobných ďalších budúcich pandémií. Nové poznatky kvantovej fyziky, sila prírody a schopnosti umenia priblížiť používanie vedomia vo vlastný prospech tak, aby vedomie bolo tým, čo nás vnáša do tých správnych destinácií, zdravia, krásy, pekných osobnostných kvalít, dovoľuje využiť pandémiu Covid-u na ozdravenie spoločnosti vo všetkých smeroch a tiež vymanenie sa zo špirály neustále stúpajúcich nákladov na plnohodnotný život. Kvantová fyzika jednoznačne potvrdila, že vedomím si tvoríme vlastnú realitu, že kvantové častice, z ktorých pozostáva každý jeden atóm nášho tela rešpektujú naše vedomie a nastavujú našu fyzickú kondíciu na takú úroveň, aká je schopná odolať akémukoľvek invazívnemu druhu – či už sú to vírusy, baktérie, plesne a podieľať sa na tvorení ideálov zdravia, krásy, vnútornej harmónie a podobne. Tvorenie osobnostných kvalít ako príjemné, vzrušujúce naplnenie. V priestore všetkých činností, ktoré vykonávame a ktoré keď robíme tvorivo, zároveň pretvárajú nás. Sila prírody je druhou zložkou, aj keď sa zdá, že kvety kvitnú len tak, akoby náhodou tak pozoruhodne, vôbec to nie je náhoda. Príroda ako živý organizmus na tom tvrdo pracuje v každej minúte, na každej lúke, 5000 drobných laboratórií, v ktorej vznikajú nové a nové formy života s novými vlastnosťami, nové a nové látky blokujúce invazívne formy života, umožňujúce vytvárať prirodzenú rovnováhu v prúdení života k novým kvalitám. Útoky týchto vírusov, baktérií, plesní a iných invazívnych foriem života Bežia neustále v celej prírode a príroda na základe tohto pozoruhodného boja generuje, vytvára účinné látky, ktoré vírusy, baktérie, plesne oslabujú do tej miery, že vlastná imunita živých organizmov si vie s nimi poradiť. Že už nie sú nim ohrozené a to je prirodzené riešenie pre dnešnú pandémiu. Súbor zvlášť účinných prírodných látok vytváraných a v prírode neustále zdokonaľovaných, eliminujúcich, oslabujúcich, vylučujúcich invazívne formy života ako sú Covid 19, chrípkové vírusy, ale aj veľa ďalších invazívnych foriem, ktoré ohrozujú človeka v jeho slobodnom rozvíjaní osobnostných kvalít. A potom je tu samozrejme celý rad podporných vecí ako sú D3 vitamín, ktoré zase naopak stimulujú tvorbu enzýmov a množstvo regeneračných procesov, smerujú k svojím ideálom. Preto jedno zo základných východísk z pandémie je použiť extrakty, koncentráty prírodných látok, ktoré príroda neustále zdokonaľuje, obnovuje a poskytuje, ich optimálnu zostavu. Aj na Slovensku je niekoľko výrobcov, ktorí poskladali zostavu tých najdôležitejších prírodných látok, extraktov prírodných látok, ktoré dokážu efektívne oslabiť, znefunkčniť, pribrzdiť, blokovať delenie vírusov ako je Covid 19. A to je tá príležitosť pre rozvoj nášho vedomia, keď prijmeme tú skutočnosť, že tú realitu tvoríme my z veľkej miery a náš imunitný systém má dostatočný čas na to, aby vyvinul všetky potrebné protilátky a stal sa imúnnym voči týmto druhom vírusov nadobudol prirodzenú imunitu dlhodobú a efektívnu. A keď sa vyskytne aj nový vír, nová verzia, vždy ju týmito prírodnými látkami možno utlmiť do tej miery, že jej delenie neohrozí kvalitu nášho zdravia nijako podstatne, lebo už pri prvnom príznaku stačí použiť tieto prírodné látky na oslabenie vírusu. A na vakcináciu tak ako ju poznáme, keď bola objavená. Keď bolo zistené, že oslabené vírusy nefunkčné delenia môžu zachrániť tisíce detí. To, čo kedysi podnietilo rozvinutie očkovania u detí pred chorobami, na ktoré zomierali celé generácie. Od tuberkulózy počnúc cez ovčie kiahne, cez veľa rôznych iných vecí. To, že neskôr sa to stalo predmetom biznisu. To, že niekto zanedbal oslabenie vírusov na obrnu a občas sa stalo, že dieťa po očkovaní obrnu dostalo je to, že úplne bezpečné sú prírodné látky, ktoré to vedia utlmiť, ale samé nie sú nositeľom vírusov. Iba oslabia vírusy, ktoré už sme obdržali, nechtiac, náhodou, možno nedôslednosťou, zníženou hygienou, akokoľvek. Ale vraciame sa naspäť do detského obdobia, keď sa dieťa hrá v piesku a buduje si imunitu, vďaka tomu, že nedodržuje absolútnu sterilitu. Takže aj náhodný prenos Covid-u 19 môže byť vďaka prírodným látkam, ktoré utlmia jeho schopnosť deliť sa na agresivitu vo vzťahu k prenikaniu cez bunečnú membránu, na to aby náš imunitný systém si vybudoval prirodzene svoju imunitu a aby kvalita nášho zdravia nebola závislá len na tom, ako to za nás odpracujú lekári, vláda, nemocnice, ale ako my sami používame to racionálne, čo nám príroda vytvorila, ponúkla, čo nám šikovní farmaceuti vyextrahovali a analýzami overili účinnosť proti vírusom a baktériám tých základných prírodných látok, ktoré túto učinnosť jednoznačne dosahujú. Ale oproti liekom majú jednu nesmiernu výhodu. Nedajú sa patentovať a preto sú cenovo dostupné pre každého. Nemajú zďaleka také množstvo nežiadúcich účinkov ako majú lieky vyvinuté cielene človekom pri jeho chybovosti a môžu teda nimi disponovať priamo ľudia, ktorí si ich z vlastného záujmu, na vlastné náklady za pár eur dokážu zakúpiť (v prípade pozitívneho testu na Covid-19 ho môžu obdržať zdarma na testovacom mieste) práve od tých firiem, ktoré sú orientované na tento humanitárny prístup ako je aj Tachyon Technology Pharm s r. o., kde tieto prípravky možno získať za minimálnu cenu a trvale vyriešiť problémy. Konkrétne firma Tachyon Technology Pharm s r. o. ponúka ktorejkoľvek firme na svete celé svoje know-how bezplatne, aby ho uplatnila, aby pandémia skončila.

ANTI V

Doplnok výživy na podporu zdravia a správneho fungovania imunitného systému


Prípravok obsahuje najvyššie množstvo mimoriadne účinných látok, kde dominuje extrakt z badiánu (ktorý využívajú aj nové antivirotiká) extrakt z grepových jadier, kurkumín a ďalšie vzájomne synergicky mimoriadne dobre pôsobiace prírodné látky. Zvlášť účinné proti vírusom a patogénnym baktériám, plus kvantovo – informačné previazanie s osobnostnými kvalitami, ideálmi zdravia krásy a mladosti, pre ich prijímanie a rozvíjanie používanie vedomia, pre správne nastavenie sebavnímania.

Badián sa v prírodnom liečiteľstve používa pri prechladnutí, uľahčuje dýchanie a zabíja baktérie. Badián je bohatým zdrojom flavonoidov a polyfenolov, ktoré ničia patogénne kmene baktérií a majú tiež silné antimykotické vlastnosti. Obsahuje zlúčeninu nazývanú kyselina šikimová, ktorá, významne zvyšuje produkciu a aktivitu imunitných buniek.

Oregano má pozitívny vplyv na naše zdravie vďaka látke carvacrol, ktorý je preukázateľne veľmi silným prírodným antibiotikom, pôsobiacim predovšetkým na bakteriálne kmene odolné voči klasickým syntetickým antibiotikám. Pôsobí ako silná látka proti plesniam – kožným aj proti plesniam v potravinách, spôsobujúcim tráviace ťažkosti. Je zároveň jedným z najsilnejších antioxidantov a má preukázateľný účinok na potlačenie mikroorganizmu Helicobacter pylori, ktorý sa podieľa na vzniku žalúdočných vredov. Je to účinné prírodné antibiotikum použiteľné na kožné a slizničné infekcie.

Kurkumín zlepšuje trávenie tým, že podporuje žalúdočnú činnosť, činnosť pečene a žlčníka. Užíva sa pri vírusových ochoreniach a bakteriálnych infekciách.

Zinok likviduje vírusy a baktérie, tento efekt dokazujú mnohé výsledky. Zinkové masti sa osvedčili v liečbe a prevencii kožných ochorení (kútiky, herpes), užívanie zinkových tabliet znižuje pravdepodobnosť infekcie horných dýchacích ciest. Extrakt z grepových jadier: Niekoľko renomovaných inštitútov (Pasteur Institut, Institut fur Mikro ekologie a ďalšie) odhalili nečakané spektrum účinkov. Ukázalo sa, že extrakt z jadierok grepu ničí vírusy, baktérie, kvasinky, plesne a parazity.

Upravené zloženie obohatené o látky zlepšujúce odolnosť imunitného systému proti vírusovým ochoreniam, na základe najnovších výskumov /resveratrol, vitamín D3/

Ako môžete využiť pobyt v Motýlom dome na svoje obohatenie?

Ideály, Zdravie, Krása, Mladosť, Duševné schopnosti, Osobné kvality.

Realizačné motivačné inšpirujúce prostriedky a nástroje na uskutočňovanie a preberanie a rozvíjanie ideálov dosahovaných najlepšími z najlepších:

  • najvýznamnejšie kombinácie a zostavy prírodných látok zlúčených v ucelenom komplexe doplnkov výživy spájajúcich silu učinných látok homeopatického záznamu princípu autopatie, cieleného kvantového záznamu využívajúcich prírodné látky ako nosič nesúci živú realitu ideálu zdravia, krásy, mladosti… vhodnú pre preberanie vlastným kvantovým vedomým a jeho tvorivé uplatňovanie a pestovanie osobných kvalít

– najnovšie súvisiace vedecké poznatky a skúsenosti s používaním kvantového vedomia

– texty piesní s vybraným hudobným pozadím pre individuálne karaoke na rozvibrovanie buniek tela a ich

– zjednotenie sa s ideálmi krásy a zdravia, príjemné zoznámenie s princípmi a zákonitosťami fungovania kvantového vedomia a univerza a ich využívania na zvyšovanie kvality života

 

  • interiérové prvky využívajúce umenie funkcionalistickej abstrakcie pracovné odpočinkové stolíky dvere
  • obrazy prepájajúce prostredníctvom zraku osobne s vedomím celku a jeho ohromujúcimi možnosťami pre pestovanie kvality života

 

Všetky uvedené informácie sú komplexom skúseností lekárov, liečiteľov, pránikov, umelcov a expertov na top životný štýl.

Objasňujú ako sa stať autorom seba a nezasahujú do lekárskej starostlivosti.

Život ochraňujúce a rozvíjajúce zostavy prírodných látok a prebudenie vedomia, jeho správne používanie pri sebapestovaní dokážu spolu hotové zázraky.

Okrem komplexného plnohodnotného zastúpenia prírodných účinných látok prípravky využívajú aj najnovšie poznatky kvantovo-fyziologickej regenerácie tela a vyladenia vedomia s ideálom vnútornej a telesnej krásy, mladosti a zdravia.

Skúsenosti, najnovšie informácie a kombinácie progresívnych zostáv prírodných látok sú zhromažďované, skúmané a optimalizované v nových prípravkoch a pohotovo vyrábané uceleným systémom EÚ Tachyon Technology Pharm s 30 – ročnou tradíciou.

Motýlí Dom (Hotel Galéria) je súčasťou tohto nezvyčajného projektu, je prostredím pre získavanie osobných skúseností a má akreditované vzdelávanie na tvorivé.

Jednotlivé zostavy sú k dispozícií na recepcii hotela za mimoriadne priaznivú cenu.

Účinná zostava proti Covid-19: MELATONÍN SPÁNOK + ANTI V = prevyšuje účinnosť ivermektínu, dá sa s ním aj kombinovať.

Zostava na srdce a cievy súčasne pôsobí regeneračne na kĺbové lôžka chrbticu a pokožku
SRDCOVO – CIEVNY KOMPLEX 250 – € 10,80

Pri riziku infarktu je dobré spočiatku začať v kombinácií s prípravkom EINSTEIN GINKO – € 10,00 Ginko Biloba rozťahuje cievy.
Podporné prípravky: DMAE 100 – € 9,70 – znižuje nervozitu a zlepšuje náladu, pri výskyte varixov sa ukázalo úspešné užívať- spoločne s prípravkom

VARIXOL 100 – € 12,50 (má adstringentný efekt listnatec tŕnitý a ďalšie látky)

RESVERATROL 120 – € 9,50

MEGAKOMPLET+ 100 – € 8,80

Táto zostava vznikla za veľa rokov skúseností a najnovšieho výskumu, ktorý v Čechách úspešne zaviedol do praxe Mudr. Erben.

Je to kombinácia na obnovenie priechodnosti, pružnosti a pevnosti ciev a vychádza z novoobjaveného princípu pôsobenia lyzínu, prolínu, megaskorbickej terapie a regulácie homocisteínu. Významne zvyšuje tvorbu kolagénu v tele, čím pôsobí regeneračne aj na pokožku.

Priniesla ohromné výsledky – cievy sa znova stali pružné, priechodné a krvný tlak klesol natrvalo na normal. Nie iba počas užívania. oblasť uplatnenia : kŕčové žily , popraskané cievy, srdcový infarkt , pokožka , kĺby , chrbtica.

 

Zostava proti vírom,baktériám a plesniam
ANTI V 100 – € 14,80; Podporné prípravky : GASTROOPTIMAL 100 – € 13,80 pri výskyte helikobakteru (opakované bolesti žalúdka)
ENZÝMKOMPLEX 120 – € 16,00 (pri súčasných tráviacich problémoch) YUCCA +100 – € 11,60 , REGEN 300 – € 28,50 pri komplexnej očiste. Zostava používaná pri vírusoch, baktériách a helikobaktere (bolesť žalúdka, hlavy, nutkanie na zvracanie).

Obsahuje 5 mimoriadne účinných látok, kde dominuje extrakt z badiánu (na základe ktorého sú vyrábané aj nové antivirotiká)

Extrakt z grepových jadier a ďalšie vzájomne synergicky mimoriadne dobre pôsobiace prírodné látky. Vírusy a baktérie môže zabiť antivír, antibakteriálny orientovaný prípravok Anti V, v ktorom je týchto 5 účinných látok proti vírom a baktériám.

1.krok: Zlikvidovať, oslabiť nebezpečné

víry a baktérie v žalúdku a nečakať, pokiaľ sa z toho rozvinie črevná chrípka alebo nejaký iný vážny problém, poskytneme tak aj imunitnému systému väčší priestor na mobilizáciu.

2.krok: obnoviť v žalúdku rovnováhu, ktorá nedovolí premnožovať sa helicobacteru, ktorý býva častou príčinou bolesti žalúdka a žalúdočných vredov – Gastrooptimal.

Gastrooptimal je najlepšie použiť pri prvej malej bolesti žalúdka, ktorá je opakovaná. Ak zjete niečo, s čím si váš tráviaci trakt nevie poradiť použite Enzýmkomplex.

Ak doplníte prípravok Yucca, zostava poslúži pri očiste od plesní a parazitov nežiadúcich látok v organizme.

U vážneho výskytu parazitov – MMS.

Život ochraňujúce a rozvíjajúce zostavy prírodných látok, skúsenosti s používaním prírodných látok, prebudenie vedomia a jeho správne používanie pri seba pestovaní dokážu spolu hotové zázraky.

Skúsenosti, najnovšie informácie a kombinácie progresívnych zostáv prírodných látok sú zhromažďované, skúmané a optimalizované v nových prípravkoch a pohotovo vyrábané uceleným systémom EU Tachyon Technology Pharm s 30 – ročnou tradíciou.

Motýlí Dom (Hotel Galéria) je súčasťou tohoto nezvyčajného projektu, je prostredím pre získavanie osobných skúseností a má akreditované vzdelávanie na tvorivé pestovanie krásy, mladosti, zdravia a intelektuálnych kvalít. Jednotlivé zostavy sú k dispozícií na recepcii hotela za mimoriadne priaznivú cenu.

Všetky uvedené informácie sú komplexom skúseností lekárov, liečiteľov, pránikov, umelcov a expertov na top životný štýl.

Objasňujú ako sa stať autorom seba a nezasahujú do lekárskej starostlivosti.

 

Zostava pre rozvoj duševných kvalít, zdravia a fyzickej krásy (osobné kvality, postava, vzhľad, duševná energia)
Informačne kvantovo homeopaticky ošetrené Srdiečko s parfémom, kvantovo aktivovaným na ideály bytia – 9,80€, HARMONY PRÁNA – € 9,70, AFRODI 100 – € 14,00, AKTIV STEM+ 120 – € 22,10 podpora opravy DNA, ASWAGANDA EX.100 – € 7,50 BEAUTYDERM ENZÝM – € 15,00

Často sú využívané aj prípravky: NATUR STIM HGH 200 – € 16,90, PRSIA LÍNIA 100 – € 27,00, SUPRASEX 60 – € 15,20, ZRAK NATUR 100 – € 9,80, ZELENÁ KÁVA 200 – € 17,90, VITAMÍN B12 100 – € 8,00, TOP LÍNIA 100 – € 16,80, MELATONÍN INSO 60 – € 12,50, VITAMÍN D3 100 – € 8,50

Ošetrená Vôňa JAZMÍN – RUŽA – ORCHIDEA € 12,50 – pre osvojovanie si spojenia vôní so stavmi vedomia

BIOINFORMAČNE OŠETRENÁ VODA – € 10,80

pre osvojenie si stavov vedomia, učenie sa ich zaznamenávať a prenášať do nápojov

Ak ste príliš mladí a niektorých hormónov máte menej, rastlinné hormóny ich doplnia, ovplyvní to postavu, jej vzrast a jej charakter typicky ženskej alebo mužskej postavy. A ak ste starší, nahradia pokles hormonálnych hladín a spomalia starnutie.

Stretnutia semináre v stredu, sobotu a v nedeľu o 17.00 Zdieľanie vzájomných skúseností účastníkov, lektorov inštruktorov terapeutov s používaním kvantového vedomia na sebaidentifikáciu a zaujímanie pozície Jednoty s celkom, získavania skúseností v hmote prijímanie rozvíjanie a materializovanie foriem života integrujúcich ideály osobnostných kvalít, krásy, mladosti, zdravia. Priebežné výsledky a rešerše realizované počas predchádzajúceho obdobia v Motýľom dome info: https://www.tachyonnatur.sk/

Potvrdená rezervácia účasti potrebná: spirit.hotel1@gmail.com

 

Návod na používanie komplexu kvantovo informačne previazaných prostriedkov s ideálom života pre vedomé tvorenie vlastnej reality zdravia, krásy, osobných kvalít v synergií s prírodou. Účinné prírodné látky slúžia zároveň ako nosič formy života na vedomé tvorenie ideálu zdravia, krásy, osobných kvalít, ak sa rozhodnete byť tvorcom svojej reality.

Zahrňujú výber stavov bytia a skúseností pri materializovaní ideálov osobnostných kvalít, krásy, mladosti a zdravia kvantovo-informačne podporovaných prírodou na vylúčenie invazívnych foriem života , vírusov baktérii parazitov a iných. Vylaďovanie a optimalizovanie funkcie genofondu vedomím bytím v novej kvalite života. Naladenie sa na ideál života a vďačné prijatie a vedomé rozvíjanie jeho krásy zdravia lásky šťastných riešení v harmonickej jednote s celkom.

Skúsenosti ukazujú na potrebu seba identifikovanie svojho vedomého tvorivého bytia kvality života vo vzťahu ku kvalíte bytia celku Pre plný rozvoj osobnostných kvalít zdravia a kvality života. Tak si jednoducho vieme vytvoriť aktívne zložky života starajúce sa o: priebežné zásobovanie životnou energiou, materializovanie ideálov zdravia, krásy, mladosti, vylúčenie, eliminovanie inváznych foriem života ako sú vírusy, baktérie, parazity…

Aby sa inšpirácia z pestovania kvality zdravia a života stala súčasťou životného štýlu, , spojení s úsiliím najlepších a silou prírody. Vytváranou za milióny rokov vývoja v spolupráci so zberačmi, liečiteľmi, terapeutmi k tomu, aby ju človek v univerze dôstojne zastupoval, ako jej reprezentant pri rozvoji kvalít života, vylúčení brzdiacich invazívnych foriem a priradení k vedomej tvorivej aktivite celku, k novej kvalite bytia.

Pri užívaní sa ukázalo dôležité uplatniť originálny tvorivý prístup, kedy kvantová informačná previazanosť s ideálom ktorá sa tak premietne do medzibunečného priestoru, bude bunkami využitá pri regenerácii

Vďaka kvantovej informačnej previazanosti máme k dispozícii formy života schopné zásobovať každú jednu bunku nášho tela optimálnymi druhmi energií, chrániť ju pred

invazívnymi druhmi, previazať ju s bunkami ideálne zdravých a krásnych ľudí, čo ju inšpiruje k spontánnemu opraveniu porúch jej genetického kódu a POUŽÍVANIU NOVÉHO KVANTOVÉHO GENETICKÉHO kódu prijímaného s vďakou a zapisovaného vedomím.

Postup: Používanie sebaidentifikácie kto som: som vedomý tvorivý život z celku žijem a rozvíjam kvalitu bytia celku všetkými prostriedkami a všetkou energiou celku tu na zemi s vďakou prijímam rozvíjam kvalitu života lásku múdrosť krásu šťastné riešenia vylúčenie invazívnych druhov hojné právnické vyživovanie používanie voľnej energie pri všetkých činnostiach a to všetkými prostriedkami celku a všetkou energiou celku.

Zároveň je to pre nás príležitosť učiť sa s vďakou prijímať a rozvíjať kvantovo – biologické formy života vytvorené najlepšími z najlepších, rozvíjať akcieschopnosť. Je to ako keď cestujeme vo vlaku smerom k ideálom – každú minútu sme k nim bližšie, ďalej a ďalej od chorôb, starnutia a utrpenia, emocionálnych porúch. Podstatným je vďačné prijímanie a používanie nových kvantovo – biologických foriem života, poznanie, porozumenie kto sme a čo tu robíme, ako môžeme rozvíjať seba, svet okolo seba uplatňovaním zákonov vývoja celku. Kam kráčame ked žijeme a rozvíjame múdrosť, krásu, lásku, šťastné riešenia prostredníctvom bezhraničných energií celku a všetkými jeho prostriedkami. Funkcionalistické umenie ktoré sa stáva súčasťou tohoto projektu možno ľahko získať v hoteli Galéria nižšie uvedené stránky, pomáha zaujať nový rozmer radosti slobody krásy šťastia bez toho aby sme ho hľadali v prežitom utrpení . Slúži ako ukazovateľ kvality nášho cestovania k ideálom. Priamo vnímame porovnanie rozdielu kvality radosti tvorivosti akčnosti premietaný interiérovými prvkami do priestoru. Inšpiruje k zaujatiu nového rozmeru kvality života. Nastavenie vedomia na rozvoj osobnostných kvalít. Zlepšenie schopností používať svoje tvorivé vedomie. Na priebežne uplatnenie kvantového previazania z ideálom života môžete uplatniť aj vôňu nanesením na odev. nachádza sa aj v flakóne v tvare srdiečka a je možné podľa potreby aj doplňovať.

 

Jeho prepojenie s takými energetickými systémami ako je Slnko. Kde za miliardy rokov vývoja boli vytvorené kvantove formy života enrgoinformačne previazané s planétou, umožňujúce vyspelým bytostiam ako je človek, tvoriť svoju realitu, aj vďaka superpozícii (prítomnosť kvantových častíc súčasne na viacerých miestach na Slnku aj uprostred nášho tela) umožňuje mohutné pulzovanie životnej energie v bunkách nášho tela, stáva sa súčasťou životnej energie dôležitej pre úspešné zvládanie najnáročnejších diel. Kvantová previazanosť kvantových častíc, z ktorých pozostávame, nám otvára slobodný priestor cetovania po kvalitách nášho existovania a jeho originálne rozvíjanie. Superpozícia súčastné existovanie na viacerích inšpirujúcich miestach a zároveň vo fyzickom tele nám otvára priestor pre plnohodnotný, tvorivý život materializovanie idealov života na všetkých úrovniach.

 

Postup na používanie vedomia:

Sebaidentifikovanie KTO SOM? Zaznamenanie (prijatie) svojho vedomia a existencie v jednote s celkom. Inšpirácia: Som originálne tvorivé vedomie, pozorovateľ, tvorca z celku, s úctou a vďakou prijímam, rozvíjam jeho lásku, múdrosť, krásu, šťastné riešenia neobmedzenými prostriedkami celku, neobmedzenou energiou celku, tu, teraz v hmote sa vzhliadam vo vďačnom prijímaní a rozvíjaní ideálov: života, krásy, zdravia, zaujatí optimálneho veku a rozvíjaní osobnostných kvalít. Prijímam a rozvíjam nové vzrušujúce vlastnosti: Zmazanie, vylúčenie, eliminácia: invazívnych spomienok, myšlienok, emócií, invazívnych foriem života (vírusy, baktérie…). Invazívne formy života často manipulujú naše vedomie, rôzne prinášjú chronické stavy a hlúpe riešenia, aby nás pripravili o všetku použiteľnú, dostupnú energiu potrebnú pre náš rozvoj.

Používanie hojného pranického vyživovania ako vzrušujúce a úsmevné cestovanie krásami života ako tvorca svojej šťastnej reality. Sebaidentifikovanie, používanie originálneho tvorivého vedomia a energie celku, ktorou sme a naše hľadanie sa v každodenných životných príbehoch je príjemné zábavné. Vzrušujúce poznávanie zákonitosti univerza na kvantovej úrovni pre ich bežné používanie a vzostup po úrovniach skutkov tu a teraz.

https://www.tachyonnatur.sk/

Skúsenosti v dielach: Petr Tichý, Ivana Dolinská, Eva Hajduková…

O transformáciách na pránu. – Bretariáni (youtube), Robert Bernatowicz, Mise na planetě Bohů ttps://youtu.be/50qXTddNXVY Dolores Cannon: Přestup lidstva do Nové Země https://www.youtube.com/watch?v=TWXX7ekfVjI

Petr Chobot – Vytesňovanie, Tomáš Pútnik, prof. Ján Rak, a ďalších, ktorí mentálne cestovanie po rôznych destináciách pre kvalitu bytia priebežne používajú. Ako inšpirácia, lepšie porozumenie s týmto faktom, môžu výborne poslúžiť filmy: – Na rozhraní zajtrajška, Zajtrajšia vojna budúcnosti , Země zítřka, Jupiter vychádza. https://www.youtube.com/watch?v=In37RybXwR8

 

POUŽITIE UMENIA NA FORMOVANIE HARMONICKEJ OSOBNOSTI HRÁ MIMORIADNE DÔLEŽITÚ ROLU;

ROZPRÁVKA PRE DOSPELÝCH A DETI: VÝLET DO ŠŤASTNÉHO SVETA V ZDRAVÍ A KRÁSE

 

Bol ​nezvyčajný, teplý, zapadajúcim Slnkom prežiarený večer, keď sa schyľuje k zime a lístie poletuje zafarbené, akoby najlepšími paletami tých najväčších maliarov sveta, stretnutie krásy keď sa svet mení a žiari úprimným teplom. To som umiestňoval na plátno, spolu so snom o živote, v ktorom som sa cítil byť šťastný a zisťoval som, že som iba obyčajným kúskom lásky, ktorú stvorili všetky ženy sveta, ktoré vychovávali svoje deti, premieňali svet na šťastné miesto, kde sa môže dariť múdrosti a úsmevu. Zároveň som sem vkladal ich sen o ideálnom mužovi a učil som sa žiť tú neuveriteľnú radosť z toho, keď do mňa prúdi energia. Presne tá, ktorou sa živia breathariáni a pranici. Energia Slnka, energia priestoru, múdra energia Univerza a energia lásky, vytvorená snom všetkých tých čarovných žien sveta, spojená so silou mužov na uskutočňovanie snov okamžite, bez čakania. To bol možno posledný ťah štetcom, ktorý som na tom obraze dokázal položiť tak, aby ten okamih môjho cestovania po ideáloch žitia, zachytil jeho rozmer, rozmer tej radosti, ktorú som prežíval, ktorá ma napĺňala radosťou z toho, že nemusím nič jesť a môžem vnímať tú úžasnú radosť prúdiacej energie. Je to oveľa silnejšie a väčšie naplnenie ako to najlepšie jedlo sveta, ktorého chuť som si už aj tak vedel jasne vybaviť, sem- -tam zo zvedavosti som sa toho občas aj dotkol, keď som prechádzal okolo reštaurácie, kde ma vôňa presvedčila, dozvedieť sa niečo nové o nových chutiach, ale cítil som, že mi stačí poznať tú chuť, lebo vzápätí sa dovalila táto zvláštna vlna, ktorú som práve umiestnil na obraz, a ktorá ma napĺňala neuveriteľným štastím. Tá sloboda zo stretnutia krásy, energia a lásky, všetkých možných bojovníkov o seba, o svoje krásne vlastnosti, telesný ideál a vtedy som počul, ako sa spoza dverí ozvala pieseň – bola to jedna z tých, ktorú som poslal hudobným skupinám, možno náhodou ju nejaký interpret uchopí a zaradí si ju do svojho albumu. Spieva ju vysoký, jasný ženský hlas. Mala nádherný rytmus a v pozadí za ňou bolo dokonca cítiť hudbu, ktorá vytvárala priestor pre slová, čo zneli ako údery kladivom, prebojovávajúce sa k slobode cez všetky prekážky. Ešte chvíľu tá pieseň bubnovala na dvere ateliéru, keď sa o chvíľu roztvorili dvere a vo dverách sa objavila žena, ktorá bola nepochybne stretnutím krásy. Iba na tvári sa zračil boj lásky, smútku a úsmevu. Za ruku držala malého chlapčeka a išli rovno k obrazu, ktorý som si práve premeriaval či predsa len som na niečo nezabudol, dôležité pre cestovanie k ideálom po kvalitách života, nech sa uskutoční kdekoľvek v Univerze, hocikde v meste, na tajných stretnutiach lásky, len tak, akoby náhodou. Postavili sa vedľa mňa a mal som pocit, že hľadáme to isté. Že sa pokúšajú porozumieť tomu, čo na tom plátne vlastne je. Príjemne ma prekvapilo, ako boje, ktoré na jej tvári, smútku, tichej radosti a lásky boli do toho okamihu v a- kejsi podivnej rovnováhe a chýbal tomu rozhodca. Urobil rozhodcu z nej. Bol to okamih, kedy som jasne vnímal, že začala veriť sama sebe. Tomu, že ona je tým, kto určuje toho, kto vyhrá a to, čo vyhrá. Postupne sa zahlbovala ďalej do obrazu a chlapček s veľkými, doširoka roztvorenými očami ju nasledoval. Nasledoval jej náladu a bolo vidieť, že sú prepojení putom lásky a domovom, proste bol doma v jej svete a ona v jeho. Mali jeden svet. Bolo až príjemné pozerať sa, ako ju sprevádza svojou náladou, akú má radosť z toho, že boj o šťastie, krásu a lásku vyhráva. A on je pri tom. Dávno som si zvykol čítať myšlienky, aj nálady a toto jasne znelo na pozadí jej cestovania a tvorenia. Na prahu cestovania, objavovania a tvorenia ideálov. Stávala sa z nej potichu a nenápadne autorka – autorka samej seba, svojho vlastného príbehu naplňovania snov.

“Dobrý deň! Prepáčte!” ozvala sa, teraz už hodne sebavedome mi podávala ruku, ale už so širokým úsmevom na tvári. Použila obratne svoju omračujúcu krásu. “Prepáčte, že som sem takto vtrhla. Našla som to v kapitole jedného románu, kde Edita popisovala podobný príbeh, ako je ten môj. Bol spojený s Motýlím domom.”

“ To nevadí!” upokojoval som ju. “Práve som dokončil tento obraz, takže ste tu správne. Dáte si niečo na pitie?”spýtal som sa a napadlo mi pri tom všetko, čo som práve o živote maľoval, ako skvelé drinky. “Trebárs kávu s regulátorom homocysteínu?”

“No, to rada vyskúšam.” Akosi som vycítil, že je lekárka a naozaj mi to o chvíľku potvrdila, keď začala rozprávať podrobne svoj príbeh.

“Viete, žijem na ostrove v Grécku. Tiež mám tam onkologickú kliniku, presne ako Edita. Podľa mňa, je to váš pseudonym.”“Tých pseudonymov, tých je!” povedal som len tak na okraj “ a tiež aj autorov.” Vážil som si, že môžem byť pseudonym, ale príbeh Edity sa aj mne veľmi páčil.”

“Je to jedna z najväčších bojovníčok, akú som kedy stretol. Som rád, že vás inšpiroval.”

“Viete, môj príbeh je ešte o niečo zložitejší, lebo v mojej klinike sa stretá viac takých problémových sfér. Srdcovo-cievne ochorenia. Také, ktoré sú odkázané už na bypasy a ja som presvedčená, že sa to dá riešiť aj úplne ináč. Preto ma zaujal ten homocysteín. Diabetes – viem, že ľudia môžu žiť vyživovaný voľnou energiou a materializovať si oveľa lepšiu a nádhernejšiu výživu a nemusia byť obeťami diabetu. Nemôžem sa pozerať na to, ako im amputujú nohy a byť pri tom pokojná. A preto by som chcela vedieť veľmi veľa, všetko, čo sa len toho týka.”

“Toho, keď sme autormi svojho príbehu. Keď môžeme tvoriť svoju krásu, zdravie, mladosť, šťastie, lásku..”doplnil som ju. A obláčik mierneho smútku, ktorý sa začínal objavovať na jej tvári, náhle zmizol.

”Áno, o tom by som sa tiež chcela veľa dozvedieť, lebo mám pocit, že ľudia nemajú motív bojovať o seba a že pravá láska je to, čo by to mohlo zmeniť. Bola by som rada, keby ste mi pomohol v tom urobiť jasno, aby som to mohla podávať ďalej.” Otočila sa pri tom na svojho chlapčeka a s ľahkosťou ho pohladkala. Ten, som mal pocit, že počúval oveľa pozornejšie ako my obaja. Ako keby tušil niečo, čo sa ho týka, aj keď presne nerozumel významu slov, ktoré sme používali. Ale cítil som, že jeho vedomie vníma ten obsah, do každého slova som dával obsah. Uvedomoval som si, že nestačí iba vyslovovať slová. Že ich treba vložiť do energie, ktorú vie vedomie zachytiť v jej rozmere, sile, kráse a plnosti poznania. A on to celkom pekne chytal, pripadal mi ako dobrý brankár. Ešte dokonca som pozoroval, ako sa tešil z toho, keď sa mu podarilo chytiť jednu takúto guľu energie a poznania, ktorá aj keď trochu rafinovane,akoby celkom náhodou mala tendenciu preletieť okolo neho bez toho, aby si to všimol. Zareagoval lepšie ako Harry Potter.

“Dobre. Môžem to skúsiť.” Vtedy som si uvedomil rozprávku z Malého princa, aj zodpovednosť rodičov za zdravie ich detí. Akosi mnou preletela myšlienka, že keď nabúrajú rodičia svojmu dieťaťu jeho slobodné vedomie tým, že “pozor, ochorieš, keď na teba lepšie zafúka!” a podobne. Tak je to iba preto, lebo neboli na kurze, kde sa ľudia učia chodiť po žeravom uhlí

a iba keď prijmú presvedčenie, že ich vedomie a telo na to má, aby sa mu vôbec nič nestalo, aby mali nohy čisté, nepopálené po tom, čo prejdú štyri metre po chodníku zo žeravého uhlia. A urobí to pätnásť ľudí, ktorí sú na kurze len preto, lebo nechajú to na svoje vedomie. A žijú takú realitu! Prečo teda preniesť na deti na takú hlúpu realitu a zbaviť ich schopnosti tvoriť si no- vú kvalitu zdravia, len tak zo zábavy chytať také gule, aké som občas vyhodil a oni ich krásne vedeli zachytiť? Mrhať talentom svojich detí len preto, lebo sami neboli na nejakom kurze, nepozreli si nejaké video, alebo sa nikdy ani nezaujímali o tom, ako tvoriť svoju realitu – krásnu, šťastnú, plnú lásky a harmónie. To všetko mi prebiehalo v duchu v hlave a tak som si vytvoril koncept rozprávky, ktorú im obom môžem rozprávať tak, že mi obaja budú rozumieť a vzájomne sa začnú vychovávať. Vtedy som si hlboko uvedomil, ako nádherne deti vychovávajú dospelých a dospelí deti naraz, v tom istom čase. Ako sa to vekom preklápa a naberá novú silu. Preto som sa otočil najskôr na neho, ona akoby vytušila, že ho chcem osloviť: “Povedz maliarovi, ako sa voláš! “Dávid” ozval sa sebavedomým hlasom. Bola v ňom istota a zvedavosť, jasné sebaurčenie.

“Ahoj, ja som Karol. Rád som ťa stretol a môžem ti povedať jednu celkom inú rozprávku, akú si doteraz počul. Možno sa ti bude páčiť. Nie na dobrú noc, je na dobré ráno, ale dá sa s ňou krásne zaspať. Bude sa ti snívať o čarovnom svete a ty budeš cestovateľ, ak na ňu do večera nezabudneš.”

“Nezabudnem!” vyhlásil sebavedome. Pokojne sme sa posadili do kresiel oproti ateliérovému krbu, v ktorom som si udržiaval inšpirujúci oheň, aby som ho viac mohol cítiť vo svojom vnútri a výraznejšie cítiť jednotu so Slnkom. Práve, keď sa chystalo zapadnúť.

Nie je dôležité, ako si krásny ale, dôležité je, že cestuješ ku kráse a prežívaš šťastie z objavovania rozmeru krásy, jej tvorenia.

Námet: Na čo máme telo?

Čo poháňa dieťa k rozvíjaniu svojho vedomia a jeho používaniu? Láska rodičov a sveta okolo neho. Krása a radosť zo života, šťastného, pekného a osobný sen v podobe veľkej myšlienky, ktorý do jeho života, ako potenciálnu budúcnosť niekto vložil. Dostatočne hodnotný a významný, ktorý dokáže rásť počas jeho vývoja ako strom a postupne sa meniť na realitu. Príbeh môže začať tým, že sa v ateliéry pri dokončení obrazu objaví dievčina, spievajúca text piesne, v ktorom je otázka, prečo ťa láska hľadáme? A za ňou ju sprevádza chlapček, ktorý očividne hľadá v prostredí okolo seba to podstatné, detské, čo ho bude a môže poháňať vpred – lásku, radosť a poznanie. Matka je lekárka, pracuje v novej detskej klinike a inšpirovala sa Editou, ktorá na juhu Európy úspešne lieči deti z ťažkých onkologických ochorení práve používaním vedomia. Dala jej na mňa typ. Lekárka sa chce dozvedieť, na čo je tu jej krása, lebo doteraz má s ňou skôr viac trápenia, ako radosti zo života. Aký zmysel má telo? Na čo v skutočnosti nám slúži, slúži jej vedomiu. Aby telo nestálo proti nej a bolo súčasťou jej kráčaniu k dokonalosti, ponúkam rozprávku, v ktorej na úrovni dieťaťa rozprávam o zmysle tela a hovorím aj veľkú myšlienku dieťaťu, keď sa prvýkrát stretne s láskou, aby ho nikdy nezranilo , ale posunulo dopredu. je to zároveň aj inšpirácia pre mamu, ktorá už ten príbeh žije.

Pokračovanie námetu: Aby si mohol naplniť sen všetkých dievčat sveta, ktoré snívajú o krásnom dokonalom mužovi. Lebo nič iné nestojí za to, ako prijať to pekné , čo stvorili všetci tí úžasný muži sveta, ktorí sa starajú o to, aby ti bolo teplúčko, aby si mal krásny domček, aby bol svet plný úsmevu a pozri, aj túto knižôčku ti vyrobili.